späť

Slniečka

Trieda

Vyučovací školský rok: 2020/21

Triedny učiteľ: PhDr. Alena Porubanová

V školskom roku 2020/2021 navštevujú slniečkovú triedu 4-5  ročné deti. Počet detí je 21. Pani učiteľky sú PhDr.Alena Porubanová a Božena Chudadová. V triede pracuje asistent učiteľa Bc.Simona Hulínová.
Hore