Zameranie MŠ

  • uplatňujeme úlohy PVV so zreteľom na hru, ktorá je dominantný prostriedok vo výchovno-vzdelávacom procese
  • vytvárame priaznivú socio-emocionálnu atmosféru, ktorá je predpokladom pre rozvoj komunikatívnych schopností
  • využívame rozvíjajúce programy zamerané na rozvoj oblasti vktorej deti sodloženou školskou dochádzkou nedosiahli školskú zrelosť
  • individuálnym prístupom podporujeme osobnostný rozvoj detí, vrátane tých, ktoré prejavujú talent
  • podporujeme kreativitu detí
  • spájame výchovu avzdelávanie so životom obce, podporujeme regionálnu výchovu
  • staráme sa ozdravie abezpečnosť, využívame preventívne programy (boj proti fajčeniu, drogám) aprojekty Škola podporujúca zdravie, Chceme dýchať čistý vzduch
  • dbáme na skvalitňovanie realizácie TV sdôrazom na upevňovanie fyzického aduševného zdravia (odstraňovanie chybného držania tela atď.)
  • skvalitňujeme odbornú prípravu pedagogických pracovníkov
  • realizujeme nové projekty scieľom získať finančné prostriedky vprospech detíHore