Zápis do MŠ

komentárovZákladná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30

 oznamuje, že zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

(v súlade so VZN Obce Trenčianska Turná č. 1/ 2013, II. časť, čl. 4, bod 2 – určenie miesta a času zápisu dieťaťa)

bude prebiehať v dňoch

 23. februára 2015 – 6. marca 2015

v budove materskej školy v Trenčianskej Turnej.

 Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

  • do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  • súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného detského lekára,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

V Trenčianskej Turnej, 23.1. 2015                                      PaedDr. Beáta Sabová

                                                                                                      riaditeľka školy
Diskusia
Hore