Správa MŠ

komentárov 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2013-2014

 

Východiská:

1.        Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

2.        Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.        Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2011-2016.

4.        Plán práce školy na školský rok 2013/2014 a 2014/2015.

5.        Správa o plnení plánu metodického združenia v šk. r. 2013/2014.

6.        Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach z jednotlivých tried za šk. r. 2013/2014.

7.   Zápisnice z rokovania  pedagogickej rady školy v šk. r. 2013/2014.

a/ základné identifikačné údaje o škole:

1. Názov školy: Materská škola  ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianska Turná 30

2. Adresa školy: Bánovská 30, PSČ 913 21

3. Telefónne číslo MŠ: 032/65 85 183 , 0901 704 879                 

4. E – mail školy: a.porubanova@gmail.com

5. Zriaďovateľ školy/adresa: Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná  86

6. Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ školy:

PaedDr. Beáta Sabová

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:

PhDr. Alena Porubanová

Vedúci školskej jedálne:

Jana  Kubišová

 

Rada školy   

                         RŠ má 11 členov, bola informovaná o dlhodobej koncepcii MŠ, výsledkoch dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacom procese, plánoch a projektoch MŠ, vyjadrovala sa ku koncepcii a výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti. V školskom roku 2013/2014 RŠ zasadala 4 krát. Za MŠ bola delegovaná  členka Božena Chudadová.

 

 Údaje o počte detí v MŠ:   

b) Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2013/2014: (§ 2 ods. 1 písm. b)

Stav k 15.9.2013

Vek detí

Rok narodenia

Počet prijatých detí

Deti so ŠVVP

Menej ako 3 roky

2011 a neskôr

1

0

3 roky

2010

27

0

4 roky

2009

23

0

5 rokov

2008

34

0

6 rokov

2007

9

0

7 rokov

2006

1

0

Spolu 2 - 7 rokov

90

0

Počet detí zúčastnených predškolskej prípravy (1 rok pred plnením PŠD)

33

Počet detí s OPŠD

5

٭OPŠD – odložená povinná školská dochádzka

٭PŠD – povinná školská dochádzka                                                                                                                                        

٭ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

Stav k 31.8.2014

Počet detí zúčastnených predškolskej prípravy (1 rok pred plnením PŠD)

33

Počet detí s OPŠD

  5                      

 

c) Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka základnej školy: (§ 2 ods. 1 písm. c)

Počet vydaných Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (počet zapísaných detí do ZŠ)

31

٭ZŠ – základná škola              

 

d) Údaje o počte zapísaných a prijatých detí do MŠ k  školskému roku 2014/2015: (§ 2 ods. 1 písm. d)

Školský rok 2014/2015

Počet tried

4

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ v šk. r. 2014/2015 k 15.9.2014

30

Počet zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2013/2014 k 15.9.2013

43

Z počtu zapísaných detí k 1.9.2013 počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD

5

Počet detí s OPŠD v šk. r. 2013/2014 k 15.9.2014

5

Počet detí so ŠVVP v šk. r. 2014/2015 k 15.9.2014

0

 

V školskom roku 2013/14 bolo v MŠ 96 detí v štyroch triedach.

 1. 1.      trieda:   4- 6 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Gabriela Bulková, učiteľka Margita Suchánková
 2. 2.      trieda:   3-4 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Bc. Andrea Ondrášková, učiteľka Gabriela Porubanová, od decembra 2013 zastupuje MD (A. Ondráškovej) Mgr. L. Plevová
 3. 3.      trieda:   3-5 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Božena Chudadová, učiteľka PhDr. Alena Porubanová
 4. 4.      trieda:   4-6 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Katarína Blažejová, učiteľka Mgr. Silvia zemánková

c/ údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:

Počet 5-6 ročných detí, ktoré sa zapísali do prvého ročníka na školský rok 2014/15  bolo 33, z toho 2 deti dostalo odklad nástupu povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Do prvého ročníka ZŠ od 1.9.2014 nastúpi  31 detí.

d/ údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2013/2014

Na uvoľnené miesta je od septembra 2014 prijatých do MŠ v Trenčianskej Turnej 30 detí.

e/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Počet všetkých zamestnancov školy:                10

Pedagogickí zamestnanci:                                     8

Správni zamestnanci:                                             2

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku, jedna učiteľka má iné vysokoškolské vzdelanie + stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku, päť učiteliek má stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku.

 

f/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods.1 písm. h):

V rámci kreditového vzdelávania v školskom roku 2013/14 absolvovala aktualizačné vzdelávanie  Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie  v MŠ pani učiteľka Mgr. Lenka Plevová a Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie  v MŠ absolvovala aj zást. RŠ PhDr. Alena Porubanová.

Vzdelávanie Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti absolvovali Lenka Plevová a Gabriela Bulková.

Aktualizačné vzdelávanie Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní absolvovala Božena Chudadová.

V školskom roku 2013/14  ukončili Digitálne technológie, RNA a práca s digitálnou hračkou Bee – Bot v MŠ a vzdelávanie Predčitateľská gramotnosť p. učiteľky Katarína Blažejová a Mgr. Silvia Zemánková.

V štúdiu na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pokračuje p. učiteľka Gabriela Porubanová.

Mgr. Lenka Plevová je v rigoróznom konaní na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

 

Druh/Názov vzdelávania

Počet prihlásených k 31.8.2013

Priebeh vzdelávania/počet účastníkov

ukončilo

pokračuje

začalo

Aktualizačné- Predčitateľská gramotnosť

2

2

0

2

Aktualizačné- RNA a práca s digitálnou hračkou Bee – Bot v MŠ

2

2

0

2

Aktualizačné- Digitálne technológie

2

2

0

2

Aktualizačné– Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní

1

1

0

1

Aktualizačné – Rozvíjanie grafomotorických zručností detí ako príprava na písanie  v MŠ

2

2

0

2

Vypracovali sme plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2014/15.

Pani učiteľky Mgr. Silvia Zemánková, Katarína Blažejová a Gabriela Porubanová sa budú  v šk. roku 2014/15 vzdelávať v rámci projektu Aktivizujúce metódy vo výchive.

Na funkčné inovačné vzdelávanie je prihlásená zástupkyňa PhDr. A. Porubanová, ktorá si podala prihlášku  na aktualizačné vzdelávanie PKR Interaktívna tabuľa vo VVČ MŠ.

Sme zapojení do vzdelávania v projekte DIGIŠKOLA – práca s interaktívnymi tabuľami.

g/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

 • Prezentácia MŠ na internetových stránkach Spoločnosti pre predškolskú výchovu.
 • Prezentácia MŠ na internetových stránkach ZŠ s MŠ.
 • Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ, Turnianskych novinách.
 • Prezentácia MŠ na akciách  s rodičmi v MŠ a v KD.
 • Akcie usporadúvané v MŠ - akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ktorý sme priebežne podľa potreby dopĺňali.

 

Uskutočnené akcie:

 • Tematické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období.
 • Spolupráca so ZŠ v Trenčianskej Turnej.
 • Krúžok mažoretiek viedla Katarína Blažejová.
 • Krúžok výtvarný -  viedla Gabriela Porubanová.
 • Krúžok anglického jazyka viedli pani učiteľky Mgr. L. Plevová a Mgr. S. Zemánková.
 • Práca s počítačmi a interaktívnou tabuľou – všetky deti- integrované do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Práca s učebňou LEGO-Dacta – všetky deti – integrované do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Zapojenie sa do VV súťaží.
 • Návštevy detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ.

jesenné obdobie

 • Rekonštrukcia 3. a 4. triedy
 • návšteva Domova dôchodcov
 • na dopravnom ihrisku
 • policajti v MŠ
 • divadielko O repe
 • výstava exotických vtákov
 • súťaž o jesenného strašiaka
 • šarkaniáda
 • uvítanie detí do života na OÚ
 • exkurzia  - kostol + výstava Plody jesene.
 • divadielko Zlatá rybka naopak
 • vystúpenie T. Puskaillera, ekokoncert
 • lampiónový sprievod.

 

zimné obdobie

 • predškoláci v telocvični
 • pečenie medovníkov
 • vystúpenie pre invalidov
 • Mikuláš v MŠ
 • vianočná tržnica
 • návšteva ZŠ
 • zápis do 1. ročníka
 • divadielko Hugove sladkosti

 

jarné obdobie

 • fašiangy
 • návšteva knižnice
 • divadielko Emulienka
 • výtvarná súťaž pre deti „Naša pani učiteľka“
 • florball v telocvični
 • Morena
 • vystúpenie ku Dňu Matiek
 • karneval školákov
 • pečenie chleba
 • návšteva Kušnierovca
 • projekt ekosochy - folklórna tanečnica z PET fliaš
 • festival Stretnutie priateľov

 

letné obdobie

 • karneval, MDD
 • súťaž „triedny maskoti“
 • polícia deťom
 • uvítanie detí do života
 • súťaž Slávik
 • tablo predškolákov
 • športová olympiáda, výlet
 • návšteva predškolákov v ZŠ
 • divadielko Hana Motaná
 • natieranie  plota na záhrade MŠ
 • triedne rozlúčky predškolákov
 • rozlúčka predškolákov na OÚ
 • cesta rozprávkovým lesom

 

h/ údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

 • Aktivizujúce metódy vo výchove.
 • Škola podporujúca zdravý životný štýl.
 • Projekt MALÍ OCHRANÁRI zameraný na zber, triedenie a recyklovanie odpadov.
 • projekt ADAMKO hravo-zdravo zameraný na zdravý životný štýl.
 • DAJ SI VODU Z VODOVODU .
 • ZDRAVÝ ÚSMEV a ZDRAVÉ ĎASNÁ zameraný na ústnu hygienu.

i/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

inšpekcia bola vykonaná v októbri 2007.

 

j/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

 • Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne veľké, priestranné, slnečné a dobre osvetlené. Štyri samostatné pavilóny sú spojené spojovacou chodbou,
 • V triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky,
 • Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky, triedy a kabinety treba neustále dopĺňať  učebnými pomôckami.
 • Zapojením sa do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme získali do 2. triedy ďalšiu interaktívnu tabuľu a príslušenstvo (notebook, farebnú tlačiareň + toner).
 • V havarijnom stave sú aj naďalej asfaltové ihriskové plochy  a chodníky v záhrade MŠ.  Treba zriadiť samostatné vykurovanie v jednotlivých pavilónoch.
 • Počas jesenných prázdnin sa  pokračovalo s výmenou starých okien za plastové na spojovacej chodbe. Následne sa vymaľovala a pokračovalo sa s výmenou okie v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy. Previedli sa obnovujúce nátery. Vymenili sa žalúzie.
 • Zriadili sme služobný vchod – vymenili sa staré nefunkčné dvere za plastové pri kancelárii zástupkyne pre MŠ.
 • V kancelárii zástupkyne pre MŠ sme doplnili nábytok, previedli renováciu a výmenu vodovodnej batérie.
 • Do vstupných chodieb sa namontovali vstavané skrine, ktoré čiastočne nahrádzajú kabinety.
 • Do miestností s detskými WC sa namontovali nové bezpečné uzamykateľné skrinky na čistiace prostriedky.
 • Pri služobnom vchode sme z bývalého nefunkčného WC vytvorili nový funkčný šatník pre učiteľky a klientov MŠ, zariadili sme ho nábytkom a položili sme nové linoleum.
 • V triede č. 3 sa  sponzorsky – pomocou rodičov previedli obnovujúce nátery  všetkých dverí.
 • Chýbajú nám skladovacie priestory a zázemie pre učiteľky. Veľmi potrebná je jedáleň pre deti a učiteľky. Veľmi vhodné by bolo zriadenie multifunkčnej učebne a telocvične, o ktorých sa už so zriaďovateľom uvažovalo.
 • V spolupráci s OZ ŠPZŽŠ sa financovali kultúrne predstavenia.
 • Zakúpili sme hodnotné drevené dekoračné hodiny do každej triedy.
 • Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa zakúpil výtvarný a pracovný materiál,
 • Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa tiež zakúpili odborné knihy, karty na environmentálnu výchovu, CD s edukačnými aktivitami, výukové a hudobné DVD, HAPPY HOPPY – angličtina pre deti.
 • Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa tiež zakúpili  didaktické pomôcky z firmy STIEFEL a HOBLA.
 • Z účtu, ktorý vedie ZRPŠ sa zakúpili hračky a 2 nové rádiá a didaktické pomôcky z firmy NOMI.

 

Záver: Na rozvoj psychomotorických kompetencií je žiadúce, aby škola disponovala priestorom na pohybovo-relaxačné aktivity a naďalej sa zlepšovalo vybavenie zariadenia pohybových centier.

Opakovane žiadame a navrhujeme na zriadenie Relaxačného centra využiť priestor, ktorý by vznikol dostavbou medzi hospodárskym pavilónom a pavilónom č. 4, prípadne rekonštrukciou a revitalizáciou pavilónu, ktorý sa v minulosti využíval ako kotolňa a sklad uhlia.

Vhodná by bola i nadstavba pavilónov.

 Potrebné je zakúpiť do štyroch tried variabilný účelný nábytok. Školský areál je potrebné revitalizovať obnovou lavičiek a preliezačiek z vyhovujúceho materiálu.

k/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

 • Finančné zabezpečenie školy riadi Obec Trenčianska Turná prostredníctvom štatutára – Základná škola s materskou školou S. Timona  v zastúpení riaditeľkou  školy PaedDr. Beátou Sabovou.
 • Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou MŠ vo výške 16 € na dieťa.  Rodiny v hmotnej núdzi  a deti rok pred nástupom PŠD príspevky neplatia. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne uhrádza na účet OcÚ. S týmito financiami hospodári OcÚ spravidla podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na nevyhnutné potreby materskej školy.
 • Vzdelávacie poukazy nemáme.
 • Rodičia detí majú založené Občianske združenie Združenie ŠPZ pri  ZŠ s MŠ s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie riadi aj vedie účtovníctvo výbor OZ zložený z rodičov detí. Rodičia detí ročne vkladajú finančné príspevky 13,5 eur na dieťa. Na účet Občianskeho združenia idú aj príspevky  z darovania 2% z odvedených daní. Finančné prostriedky sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, učebných  a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového a materiálno-technického vybavenia, spolufinancovanie projektov školy. O spôsobe využitia finančných prostriedkov OZ ŠPZŽŠ pri MŠ získaných od dobrovoľníkov, sponzorov, rodičov, právnických alebo fyzických osôb rozhoduje výkonný výbor OZ ŠPZŽŠ materskej školy a členovia výkonného výboru  predkladajú návrhy na zlepšenie materiálno-technickej úrovne MŠ a podmienok na edukáciu detí. Správu o finančnom hospodárení s prostriedkami predkladá pokladník zákonným zástupcom detí na celoškolských/triednych združeniach a zverejňuje na centrálnom informačnom paneli v priestoroch materskej školy.  Účtovníctvo vedie účtovníčka OZ z radov rodičov p. Ing. Martina Fábiková.
 • Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.
 • hradili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 16 € na dieťa. O výške poplatku na školský rok rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013. Rodiny v hmotnej núdzi príspevky neplatia.
 • Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy počas letných prázdninových mesiacov vo výške 7 € na dieťa/ 1 týždeň. O takejto výške poplatku rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013. Rodiny v hmotnej núdzi takéto príspevky neplatia.

 

Záver: Od školského roku 2013/14 sme zvýšili poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na 16 eur.

   O zvýšení poplatku na rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013.

 

Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy počas letných prázdninových mesiacov vo výške 7 € na dieťa/ 1 týždeň. O takejto výške poplatku rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013. Rodiny v hmotnej núdzi takéto príspevky neplatia.

 

 Rodiny v hmotnej núdzi príspevky neplatia.

l/ cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

viď príloha  (Koncepčný zámer školy).

 

                                 Vypracovala: PhDr. Alena Porubanová, zástupkyňa riad. školy  pre MŠ

 

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy S. Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2013/2014 bola

predložená  Pedagogickej rade školy dňa 27. 8. 2014 PhDr. Alenou Porubanovou, zástupkyňou riad. školy  pre MŠ.

 

 

                                                                           _________________________________

 

 

 

 

 

SPRÁVU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy S. Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2013/2014

vzala na vedomie a schválila na Pedagogickej rade školy dňa 8.10. 2014 riaditeľka  školy PaedDr. Beáta Sabová.

 

 

 

                                                                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

 

SPRÁVU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy S. Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2013/2014

 

bola predložená zriaďovateľovi na Obecnom zastupiteľstve dňa 29.10. 2014, ktoré ju  vzalo na vedomie a schválilo. 

 

SPRÁVA

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2014-2015

 

Východiská:

1.        Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

2.        Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.        Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2011-2016.

4.        Plán práce školy na školský rok 2014/2015 a 2015/2016.

5.        Správa o plnení plánu metodického združenia v šk. r. 2014/2015.

6.        Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach z jednotlivých tried za šk. r. 2014/2015.

7.   Zápisnice z rokovania  pedagogickej rady školy v šk. r. 2014/2015.

a/ základné identifikačné údaje o škole:

1. Názov školy: Materská škola  ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná 30

2. Adresa školy: Bánovská 30, PSČ 913 21

3. Telefónne číslo MŠ: 032/65 85 183 , 0901 704 879                 

4. E – mail školy: a.porubanova@gmail.com

5. Zriaďovateľ školy/adresa: Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná  86

6. Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ školy:

PaedDr. Beáta Sabová

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:

PhDr. Alena Porubanová

Vedúci školskej jedálne:

Jana  Kubišová

 

Rada školy   

                         RŠ má 11 členov, bola informovaná o dlhodobej koncepcii MŠ, výsledkoch dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacom procese, plánoch a projektoch MŠ, vyjadrovala sa ku koncepcii a výsledkom výchovno-vzdelávacej činnosti. V školskom roku 2014/2015 RŠ zasadala 4 krát. Za MŠ bola delegovaná  členka Božena Chudadová. V apríli 2015 bola zamestnancami školy zvolená nová členka do Rady školy za MŠ, a to Katarína Blažejová.

 

 Údaje o počte detí v MŠ:   

b) Údaje o počte detí v materskej škole za školský rok 2013/2014: (§ 2 ods. 1 písm. b)

Stav k 15.9.2014

Vek detí

Rok narodenia

Počet prijatých detí

Deti so ŠVVP

Menej ako 3 roky

2012 aneskôr

0

0

3 roky

2011

22

0

4 roky

2010

31

0

5 rokov

2009

26

0

6 rokov

2008

16

0

7 rokov

2007

0

0

Spolu 2 - 7 rokov

95

0

Počet detí zúčastnených predškolskej prípravy (1 rok pred plnením PŠD)

35

Počet detí s OPŠD

1

٭OPŠD – odložená povinná školská dochádzka

٭PŠD – povinná školská dochádzka                                                                                                                                        

٭ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

Stav k 31.8.2015 – ZA šk. rok 2014/15

Počet detí zúčastnených predškolskej prípravy (1 rok pred plnením PŠD)

35

Počet detí s OPŠD – ostávajú v MŠ ako deti s OPŠD

  2                      

 

c) Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka základnej školy: (§ 2 ods. 1 písm. c)

Počet vydaných Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (počet zapísaných detí do ZŠ)

35

٭ZŠ – základná škola              

 

d) Údaje o počte zapísaných a prijatých detí do MŠ k  školskému roku 2014/2015: (§ 2 ods. 1 písm. d)

Školský rok 2015/2016

Počet tried

4

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ v šk. r. 2015/2016 k 15.9.2014

32

Počet zapísaných detí do MŠ v školskom roku 2014/2015 k 15.9.2015

55

Z počtu zapísaných detí k 1.9.2013 počet detí, ktoré majú 1 rok pred plnením PŠD

0

Počet detí s OPŠD v šk. r. 2013/2014 k 15.9.2015

2

Počet detí so ŠVVP v šk. r. 2014/2015 k 15.9.2014

0

 

V školskom roku 2014/15 bolo v MŠ 96 detí v štyroch triedach.

 1. 1.      trieda:   4- 6 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Gabriela Bulková, učiteľka Mgr. Silvia Zemánková
 2. 2.      trieda:   4-5 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Božena Chudadová, učiteľka Gabriela Porubanová,
 3. 3.      trieda:   4-6 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka  učiteľka PhDr. Alena Porubanová, PaedDr. Lenka Siváková,
 4. 4.      trieda:  3-4 ročné deti, 24 detí, triedna učiteľka Katarína Blažejová, učiteľka Margita Suchánková

c/ údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:

Počet 5-6 ročných detí, ktoré sa zapísali do prvého ročníka na školský rok 2015/16  bolo 35, z toho 2 deti dostali odklad nástupu povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Do prvého ročníka ZŠ od 1.9.2015 nastúpi  33 detí.

d/ údaje o prijatých deťoch v školskom roku 2015/2016

Na uvoľnené miesta je od septembra 2015 prijatých do MŠ v Trenčianskej Turnej 32 detí.

e/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Počet všetkých zamestnancov školy:                10

Pedagogickí zamestnanci:                                     8

Správni zamestnanci:                                             2

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku, jedna učiteľka má iné vysokoškolské vzdelanie + stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku, päť učiteliek má stredoškolské  odborné vzdelanie so zameraním na predškolskú pedagogiku.

 

f/ údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods.1 písm. h):

V rámci kreditového vzdelávania v školskom roku 2014/15 absolvovala aktualizačné vzdelávanie  Tanečná príprava pani učiteľka Margita Suchánková a Gabriela Bulková.

Aktualizačné vzdelávanie Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ absolvovala PhDr. Alena Porubanová.

Zástupkyňa RŠ pre MŠ PhDr. Alena Porubanová ukončila v júni 2015 funkčné inovačné vzdelávanie.

V školskom roku 2014/15  začali aktualizačné vzdelávanie Aktivizujúce metódy vo výchove  p. učiteľky Katarína Blažejová, Mgr. Silvia Zemánková, Gabriela Porubanová, Margita Suchánková, Gabriela Bulková a zástupkyňa RŠ pre MŠ PhDr. Alena Porubanová.

V štúdiu na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity pokračuje p. učiteľka Gabriela Porubanová.

PaedDr. Lenka Siváková ukončila rigorózne konanie na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

 

Druh/Názov vzdelávania

Počet prihlásených k 31.8.2014

Priebeh vzdelávania/počet účastníkov

ukončilo

pokračuje

začalo

Aktualizačné- Tanečná príprava

2

2

0

2

Aktualizačné- Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ

1

1

0

1

Aktualizačné- Aktivizujúce metódy vo výchove  

6

0

6

6

Funkčné inovačné

1

1

0

1

 

 

 

 

 

Vypracovali sme plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2015/16.

Pani učiteľky Mgr. Silvia Zemánková, Katarína Blažejová a Gabriela Porubanová, Margita Suchánková, Gabriela Bulková a PhDr. Alena Porubanová  budú  pokračovať v šk. roku 2015/16  v aktualizačnom  vzdelávaní v rámci projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.

Sme zapojení do vzdelávania v projekte DIGIŠKOLA – práca s interaktívnymi tabuľami.

g/ údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

 • Prezentácia MŠ na internetových stránkach Spoločnosti pre predškolskú výchovu.
 • Prezentácia MŠ na internetových stránkach ZŠ s MŠ.
 • Prezentácia MŠ na nástenkách v MŠ, Turnianskych novinách.
 • Prezentácia MŠ na akciách  s rodičmi v MŠ a v KD.
 • Akcie usporadúvané v MŠ - akcie sme plnili podľa pracovného plánu školy, ktorý sme priebežne podľa potreby dopĺňali.

 

Uskutočnené akcie:

 • Tematické vychádzky do prírody s námetom v každom ročnom období.
 • Spolupráca so ZŠ v Trenčianskej Turnej.
 • Krúžok mažoretiek viedla Katarína Blažejová.
 • Krúžok výtvarný -  viedla Gabriela Porubanová.
 • Krúžok anglického jazyka viedli pani učiteľky PaedDr. Lenka Siváková a Mgr. Silvia Zemánková.
 • Práca s počítačmi a interaktívnou tabuľou – všetky deti- integrované do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Práca s učebňou LEGO-Dacta – všetky deti – integrované do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Zapojenie sa do VV súťaží.
 • Návštevy detí jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ.

jesenné obdobie

 • Výmena nábytku v 1. triede,
 • Jablkový deň,
 • Zemiakový deň,
 • vystúpenie detí v KD – pre Slovenský zväz telesne postihnutých – Mesiac úcty k straším,
 • na dopravnom ihrisku ,
 • návšteva telocvične,
 • prednáška Staráme sa o svoje zúbky,
 • policajti v MŠ,
 • DFS Štvorlístok – tanečná škola,
 • divadielko Jesenná rozprávka,
 • výstava exotických vtákov,
 • súťaž o jesenného strašiaka,
 • šarkaniáda,
 • výtvarná súťaž Príroda a životné prostredie,
 • uvítanie detí do života na OÚ,
 • návšteva cintorína -  Pamiatka zosnulých,
 • súťaž s EKO-knižkou,
 • lampiónový sprievod.

 

zimné obdobie

 • zbieranie plastových štuplíkov pre Sabínku,
 • pečenie medovníkov,
 • vianočné besiedky,
 • zimné radovánky – súťaž v stavaní snehuliakov,
 • vystúpenie pre invalidov,
 • Mikuláš v MŠ,
 • vianočná tržnica,
 • návšteva ZŠ,
 • zápis do 1. ročníka,
 • divadielko Čarovný les,
 • Driapačky,

 

jarné obdobie

 • fašiangy,
 • divadielko Kráska a zviera,
 • návšteva knižnice,
 • Morena,
 • Zdobenie veľkonočných vajíčok – tvorivé dielne,
 • vystúpenie ku Dňu Matiek,
 • karneval školákov,
 • návšteva Kušnierovca,
 • festival Stretnutie priateľov

 

letné obdobie

 • karneval, MDD,
 • dopravná výchova v MŠ – beseda a videoprojekcia
 • polícia deťom,
 • uvítanie detí do života ,
 • tablo predškolákov,
 • návšteva predškolákov v ZŠ,
 • KLAUNIÁDA,
 • vystúpenie sokoliarov,
 • triedne rozlúčky predškolákov
 • rozlúčka predškolákov na OÚ
 • cesta rozprávkovým lesom

 

h/ údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

 • Aktivizujúce metódy vo výchove.
 • DIGIŠKOLA.
 • Škola podporujúca zdravý životný štýl.
 • Projekt MALÍ OCHRANÁRI zameraný na zber, triedenie a recyklovanie odpadov.
 • projekt ADAMKO hravo-zdravo zameraný na zdravý životný štýl.
 • DAJ SI VODU Z VODOVODU .
 • ZDRAVÝ ÚSMEV a ZDRAVÉ ĎASNÁ zameraný na ústnu hygienu.
 • Projekt Hugo a Maja – predčitateľská gramotnosť.

i/ údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

inšpekcia bola vykonaná v októbri 2007.

 

j/ údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

 • Priestorové podmienky školy sú na dobrej úrovni, všetky priestory sú dostatočne veľké, priestranné, slnečné a dobre osvetlené. Štyri samostatné pavilóny sú spojené spojovacou chodbou,
 • V triedach sa nachádzajú zostavy PC a elektronické pomôcky,
 • Materiálno-technické vybavenie je dostačujúce, priebežne sa dopĺňajú kvalitné hračky, triedy a kabinety sa  neustále dopĺňajú  učebnými pomôckami.
 • V havarijnom stave sú aj naďalej asfaltové ihriskové plochy  a chodníky v záhrade MŠ.
 • Treba zriadiť samostatné vykurovanie v jednotlivých pavilónoch.
 • V školskom roku 2014/15 sme vymenili v triedach 1, 2, 4 detský pôvodný nábytok. Nahradili sme ho moderným funkčným detským nábytkom, ktorý spĺňa všetky parametre pre detský nábytok,
 • Vo všetkých štyroch spálňach sme vymenili skrine na detské perinky a vankúšiky, ktoré teraz spĺňajú všetky hygienické normy.
 • Chýbajú nám skladovacie priestory a zázemie pre učiteľky. Veľmi potrebná je jedáleň pre deti a učiteľky. Veľmi vhodné by bolo zriadenie multifunkčnej učebne a telocvične, o ktorých sa už so zriaďovateľom uvažovalo.
 • V spolupráci s OZ ŠPZŽŠ sa financovali kultúrne predstavenia.
 • OZ ŠPZŽŠ financovalo  publikáciu RAABE - Námety na realizáciu aktivít Svet škôlkára.
 • Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa zakúpil výtvarný a pracovný materiál,
 • Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa tiež zakúpili odborné knihy, CD s edukačnými aktivitami, výukové a hudobné DVD.
 • Z dotácií štátu, ktoré získava zriaďovateľ na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sa tiež zakúpili  didaktické pomôcky z firmy STIEFEL a HOBLA, Nomiland a MediaDida.
 • Z účtu, ktorý vedie ZRPŠ sa zakúpili hračky a didaktické pomôcky z firmy NOMI.
 • Na spojovacej chodbe sa namontovali žalúzie na okná v časti, kde je digitálna technika.
 • Previedla sa revízia  vodovodného potrubia  v práčovni a oprava práčky.
 • Zakúpili sme nový bezpečný výsuvný rebrík, mechanickú AKU metlu.
 • Získali sme novú mikrovlnnú rúru,  laminátor a osobnú digitálnu váhu.
 • Zakúpili sme knihy do detskej a odbornej knižnice.
 • Z  príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou MŠ  sme zakúpili nový fotoaparát NIKON.
 • Previedla sa revízia a polyfaktická prehliadka a systematická údržba 2 PC a kalibrácia a konfigurácia interaktívnej tabule QOMO.

 

Záver: Na rozvoj psychomotorických kompetencií je potrebné, aby škola disponovala priestorom na pohybovo-relaxačné aktivity a naďalej sa zlepšovalo vybavenie zariadenia pohybových centier.

Opakovane žiadame a navrhujeme na zriadenie Relaxačného centra využiť priestor, ktorý by vznikol dostavbou medzi hospodárskym pavilónom a pavilónom č. 4, prípadne nadstavbou a rekonštrukciou a revitalizáciou pavilónu, ktorý sa v minulosti využíval ako kotolňa a sklad uhlia.

Vhodná by bola i nadstavba pavilónov.

Potrebné je zakúpiť do štyroch spální  variabilný účelný nábytok, ktorý by nahradil skladové priestory na drobné pomôcky. Je nutné vybaviť počítačové kútiky vhodným a funkčným nábytkom.

Je nutné zakúpiť aj funkčný  nábytok do 3.triedy.

Plánujeme vymeniť posteľné obliečky,  plachty a uteráčiky pre deti.

 Školský areál je potrebné revitalizovať obnovou lavičiek a preliezačieka záhradného nábytku  z vyhovujúceho materiálu.

k/ údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

 • Finančné zabezpečenie školy riadi Obec Trenčianska Turná prostredníctvom štatutára – Základná škola s materskou školou Samuela Timona  v zastúpení riaditeľkou  školy PaedDr. Beátou Sabovou.
 • Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou MŠ vo výške 16 € na dieťa.  Rodiny v hmotnej núdzi  a deti rok pred nástupom PŠD príspevky neplatia. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy zákonný zástupca alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť mesačne uhrádza na účet OcÚ. S týmito financiami hospodári OcÚ spravidla podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na nevyhnutné potreby materskej školy.
 • Vzdelávacie poukazy nemáme.
 • Rodičia detí majú založené Občianske združenie Združenie ŠPZ pri  ZŠ s MŠ s vypracovanými stanovami a vlastným účtovníctvom. Občianske združenie riadi aj vedie účtovníctvo výbor OZ zložený z rodičov detí. Rodičia detí ročne vkladajú finančné príspevky 13,5 eur na dieťa. Na účet Občianskeho združenia idú aj príspevky  z darovania 2% z odvedených daní. Finančné prostriedky sú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup hračiek, učebných  a výchovných pomôcok, skvalitnenie priestorového a materiálno-technického vybavenia, spolufinancovanie projektov školy. O spôsobe využitia finančných prostriedkov OZ ŠPZŽŠ pri MŠ získaných od dobrovoľníkov, sponzorov, rodičov, právnických alebo fyzických osôb rozhoduje výkonný výbor OZ ŠPZŽŠ materskej školy a členovia výkonného výboru  predkladajú návrhy na zlepšenie materiálno-technickej úrovne MŠ a podmienok na edukáciu detí. Správu o finančnom hospodárení s prostriedkami predkladá pokladník zákonným zástupcom detí na celoškolských/triednych združeniach a zverejňuje na centrálnom informačnom paneli v priestoroch materskej školy.  Účtovníctvo viedla účtovníčka OZ z radov rodičov p. Ing. Martina Fábiková.
 • Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.
 • Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy vo výške 16 € na dieťa. O výške poplatku na školský rok rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013. Rodiny v hmotnej núdzi príspevky neplatia.
 • Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy počas letných prázdninových mesiacov vo výške 7 € na dieťa/ 1 týždeň. O takejto výške poplatku rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013. Rodiny v hmotnej núdzi takéto príspevky neplatia.

 

Záver: Od školského roku 2013/14 je poplatok  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na 16 eur.

   O zvýšení poplatku na rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013.

 

Rodičia detí alebo osoby, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, mesačne hradili príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s hmotným zabezpečením školy počas letných prázdninových mesiacov vo výške 7 € na dieťa/ 1 týždeň. O takejto výške poplatku rozhodlo zastupiteľstvo zasadnutí v júni 2013 – VZN 1/ 2013, prijaté uznesením 84/ 2013. Rodiny v hmotnej núdzi takéto príspevky neplatia.

 

 Rodiny v hmotnej núdzi príspevky neplatia.

l/ cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

viď príloha  (Koncepčný zámer školy).

                               Vypracovala: PhDr. Alena Porubanová, zástupkyňa riad. školy  pre MŠ

 

 

SPRÁVA o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2014/2015 bola

predložená  Pedagogickej rade školy dňa 26. 8. 2015 PhDr. Alenou Porubanovou, zástupkyňou riad. školy  pre MŠ.

 

 

                                                                           _________________________________

 

SPRÁVU o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole Základnej školy Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 v školskom roku 2014/2015

 

vzala na vedomie a schválila na Pedagogickej rade školy dňa 8.10. 2015 riaditeľka  školy PaedDr. Beáta Sabová.

 

 

 

                                                                                   ––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

 

 

 

 
Diskusia
Hore