ČO má vedieť budúci PRVÁK

komentárovPRED VSTUPOM DO ŠKOLY BY MALO DIEŤA OVLÁDAŤ

 - názvy častí svojho tela,

-  osobné informácie – meno, bydlisko,…

-  určenie miesta – vedľa, za v,…

-  určenie smeru – hore, dole, neskôr – doľava, doprava,

-  rozpoznanie a zapísanie niektorých písmen veľkej tlačenej abecedy (vie sa podpísať),

-  základné farby,

-   mechanické ovládanie číselného radu do 10, spočítať predmety do 6,

-   názvy základných geometrických tvarov pomenovať(štvorec, trojuholník, kruh) a bez výrazných disproporcií a nerovnomerností nakresliť,

-   nakresliť dvojdimenzionálne postavu človeka, ktorá bude obsahovať základné časti tela a niektoré obsažné prvky (časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia),

-   vyjadriť svoje potreby a myšlienky,

-   skupiny slov, ktoré si treba zapamätať – dni v týždni, ročné obdobia,…

-   vytlieskať slová po slabikách, vytvoriť rýmovanie, určiť prvú hlásku v slove, určiť poslednú hlásku v slove, rozdeliť jednoslabičné slovo na hlásky (pes: p-e-s, dom: d-o-m)

-   samostatne sa obliecť a obuť,

-   pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,

-   samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,

-   správne vyslovovať všetky hlásky,

-   vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,

-   kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,

-   vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

-   rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,

-   naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

 

-    vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút,

-    začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

-    na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý, nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,

-    správanie bez zlozvykov (napr. cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov a pod.)

-    nezajakáva sa pri reči, nepomočuje sa.
Diskusia
Hore