ZÁPIS DO MŠ 2022/23

komentárovOZNÁMENIE O PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY  Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30


Zápis detí do materskej školy  ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianska Turná 30 sa uskutoční:

v dňoch

10. mája – 11. mája 2022

a to:

vo utorok (10.5.2022)   od 10:00 do 16:00,

 v  stredu (11.5.2022 )  od   8:00 do 12:00

 

v budove materskej školy v Trenčianskej Turnej – v telocvični MŠ -   (vpravo) pri hlavnom vchode do novej prístavby materskej školy.

 

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (tlačivo  - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ) je dostupná v materskej škole, na webovej stránke obce, na webovej stránke MŠ.

Uvádzané údaje o dieťati musia byť identické s údajmi uvedenými v rodnom liste dieťaťa.


Ak podpísanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy len jedným zákonným zástupcom neznesie odklad a zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, a teda podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, treba k zápisu doručiť aj 


VYHLÁSENIE č.1


a tiež


VYHLÁSENIE č. 2 

(podpísané obidvoma zákonnými zástupcami) -  uvedie sa titul, meno a priezvisko, titul zákonného zástupcu, ktorý na základe vzájomnej dohody zákonných zástupcov bude preberať rozhodnutia týkajúce sa prijímania do materskej školy

     

__________________________________________________________________________________Ďakujem veľmi pekne a srdečne  pozdravujem  

AP

vyhlasenie-1-podpis-1-zak.zast-2-.pdf

vyhlasenie-2-dorucovanie-pisomnosti-1-.pdf

ziadost-ms-t.turna-2022-2-.pdf

 
Diskusia
Hore