Nástup do MŠ 2020/21

komentárovMilí rodičia,
prosíme Vás, aby ste v tejto mimoriadnej situácii a v zložitej dobe boli ohľaduplní a zodpovední voči svojmu dieťaťu. Podrobne sa oboznámte s nasledovnými pokynmi v súvislosti s otvorením MŠ od 2.9.2020.
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:
· Predkladá:
Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID-19 a nemá nariadené karanténne opatrenie.
· Zabezpečí:
2 ochranné rúška a náhradné oblečenie, ktoré umiestni dieťaťu do skrinky. Do skrinky nevkladá žiadne iné predmety (hračky, fľaše s pitím)
· Zodpovedá:
Za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
· Príchod a odchod z MŠ
V budove a v priestoroch MŠ sa osoby pohybujú vždy v rúšku a len nevyhnutný čas na odovzdanie a vyzdvihnutie dieťaťa. Rodičia nevytvárajú skupinky na školskom dvore ani pred budovou materskej školy.
· Odovzdáva:
Dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky ochorenia COVID-19, rodič bude kontaktovaný telefonicky. Dieťa bude do času vyzdvihnutia umiestnené v izolačnej miestnosti v MŠ.
· Rešpektuje:
Pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy - NENOSIŤ Z DOMU ŽIADNE VECI A HRAČKY.
· Informuje:
Bezodkladne, ak je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 o tejto situácii triednu učiteľku a vedenie školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu alebo osobe zo spoločnej domácnosti nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 
V prílohe nájdete dôležitý dokument (Manuál pre MŠ - pokyny), ktorý si pred nástupom Vášho dieťaťa do MŠ PREŠTUDUJTE a DODRŽIAVAJTE pokyny vedenia materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy v školskom roku 2020/2021.
 
ĎAKUJEME.Diskusia
Hore