Zápis do materskej školy 2020/21

komentárovZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
Oznamujeme Vám, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy v Trenčianskej Turnej pre nasledujúci školský rok
začína dnes 11. mája 2020 a bude trvať do 25. mája.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronicky:
https://trencturna.edupage.org/
Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.
Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.Diskusia
Hore